TR

Her finder du oplysninger og relevante links, som vedrører dig som tillidsrepræsentant.

I MED-håndbogens § 11 står der følgende om tillidsrepræsentantens virksomhed

Stk. 1.

Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over

for kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og

gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes

repræsentanter. 

Med rammeaftalen understreges det, at tillidsrepræsentanten er den centrale medarbejderrepræsentant

for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r). 

Løsning af tillidsrepræsentantopgaver er en naturlig del af arbejdet i kommunerne. 

Siden de første tillidsrepræsentantregler er der sket en generel anerkendelse af

institutionen, og systemet er godt indarbejdet i alle kommuner. Det har derfor været

naturligt at understrege, at samarbejdet i henhold til rammeaftalen bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen.

 Stk. 2.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten

er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag,

henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale

spørgsmål.

 Interessevaretagelsen sker ved, at tillidsrepræsentanten dels har en række tillidsrepræsentantopgaver

i forhold til de medarbejdere, den pågældende repræsenterer,

dels opgaver vedrørende medindfl ydelse og medbestemmelse i øvrigt inden for den

lokalt aftalte struktur.

Tillidsrepræsentanten har således i henhold til rammeaftalen en række opgaver, bl.a. at:

 • Modtage og videregive information til og fra ledelsen,
 • modtage og videregive information til og fra de medarbejdere, den pågældende repræsenterer,
 • modtage og videregive informationer til og fra vedkommendes personaleorganisation, herunder deltage i personaleorganisationens møder for tillidsrepræsentanter,
 • forhandle om lokale spørgsmål for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten repræsenterer,
 • forhandle og aftale vilkår for de medarbejdere, den pågældende repræsenterer, i det omfang tillidsrepræsentanten har fået kompetencen hertil,
 • koordinere med andre tillidsrepræsentanter,
 • medvirke til gensidig information med en eventuel fællestillidsrepræsentant,
 • forberede, deltage i og følge op på møder med de medarbejdere, den pågældende repræsenterer,
 • være medlem af medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, m.v.,
 • forberede og følge op på møder i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg m.v. og
 • varetage funktionen som arbejdsmiljørepræsentant, hvis det er fastlagt i den lokale aftale.

Tillidsrepræsentanten skal desuden deltage i den fælles uddannelse på medindfl ydelses-

og medbestemmelsesområdet og har ret til at deltage i den tillidsrepræsentantuddannelse,

som udbydes af vedkommendes personaleorganisation.